disclaimers

Privacyverklaring

De Universiteit van Amsterdam respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeert de UvA u over de wijze waarop de UvA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de websites van de UvA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

De UvA is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens is door de UvA gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door de UvA in overeenstemming met de Privacyverklaring is.

Doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onderwijsdoeleinden
  • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
  • uitvoering van onze dienstverlening
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.
  • werving en selectie
  • samenstellen gebruikersstatistieken
  • beveiliging en verbetering van onze websites

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de UvA gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van de UvA zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de UvA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging

De UvA draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De UvA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Wijzigingen

De UvA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.

Meer informatie is te vinden op de website van Juridische Zaken en op de website van het CBP.

13 augustus 2013